Kiev

Oleh Hezha
Oleh Hezha
Senior Systems Developer
oleg
+380 (95) 332-33-32
Natasha Holechek
Natasha Holechek
Senior Systems developer
nholechek
Alexander Yanovets
Alexander Yanovets
Chief architect
yanovets
Anastasia Yanovets
Anastasia Yanovets
QA Developer
ana yanovets

Adress:

Khmelnitskogo str. 16-22
Kiev
Ukraine
01030

Kommunion AS
Rådhusgata 19A (tidl. Skolegata 7A)
1830 ASKIM
Norway

Client support

+47 97 00 73 16

Powered by Cornerstone